About Us//RRETH NESH

Pak histori// some histori

Learn more about skiijng/mesoni me shume rreth skiijimit
Pak nga historia boterore/some history

Vitet 1700 - Skijimi u zhvillua fillimisht në Skandinavi për qëllime ushtarake. 1760 - Norvegjia filloi e para skijimin për qëllime të kohës së lirë dhe sportive, përveç përdorimeve ushtarake. 1800 - Skijimi alpin (DH) fillon të zhvillohet në Norvegji. 1809 - Olaf Rye kërcen 9.5 metra në ajër. 1867 - Garat e para kombëtare ne cross-country mbahen në Oslo, Norvegji. 1881 - Shkolla e parë e skive në botë hapet në Norvegji. 1924 - Lojërat e para Olimpike Dimërore u mbajtën në Chamonix, Francë. Vitet 1930 - Skiji mipërqafohet ne të gjithë botën. Pas fillimit në Evropë dhe Amerikën e Veriut. Mania e skijimit tani përhapet edhe në Zelandën e Re, Japoni, Kili dhe Argjentinë. 1932 - "Ecole de Haute Montagne" u prezantua në Francë. Sigurimi i skiatorëve profesionistë me një kualifikim të besueshëm për herë të parë. 1936 - Një kohë revolucionare për ski si një aktivitet rekreativ: Skijimi alpin (DH) u përfshi në Lojërat Olimpike të vitit 1936 për herë të parë, të organizuara në Gjermani. 1938 - Meribel themelohet nga Peter Lindsay. 1950- Meribel ka tashme e 40 shtëpi, 17 hotele dhe 4 lifte për skive. 1960 - Fragmente skish gjenden në Rusinë Veriore, që datojnë në periudhën e Mesolitit, rreth 6000 pes, 8000 vjet më parë. 1969 - Popullariteti i skijimit u rrit më tej pas një skene skijimi në filmin e James Bond të vitit 1969, "On Her Majesty's Secret Service." 1979 - Skijimi në stilin e lirë u njoh si sport nga Federata Ndërkombëtare e Skive. 1988 - Skijimi në stilin e lirë u përfshi si pjesë e Lojërave Olimpike Dimërore 1988. Ishte në lojërat e dimrit të vitit 1988 që Eddie Eagle bëri debutimin e tij. 1989 - Parku i parë i borës u ndërtua në zonën e skive Bear Valley në Kaliforni. Vitet 1990 – Skitë e para "twin tip" u perfeksionuan dhe resortet e borës filluan të ndërtoheshin në vendpushimet e skive në të gjithë botën./// 1700’s – Skiing evolved in Scandinavia for military purposes. 1760 – Norway sped ahead in terms of skiing for leisure and sporting purposes, in addition to military uses. 1800’s – Alpine (downhill) skiing began to develop in Norway. 1809 – The first known ski jumper Olaf Rye jumped 9.5 meters through the air. 1867 – The first cross-country national races were held in Oslo, Norway. 1881- The world’s first ski school was opened in Norway. 1924 – The first ever Winter Olympics were held in Chamonix, France. 1930’s – Skiing was now being embraced all over the world. After starting in Europe and North America. The skiing craze had now also spread to New Zealand, Japan, Chile and Argentina. 1932 – ‘Ecole de Haute Montagne’ was introduced in France. Providing professional skiers with a credible qualification for the first time. 1936 – A revolutionary time for skiing as a recreational activity: Alpine (downhill) skiing was included in the 1936 Olympic Games for the first time, hosted in Germany. 1938 – Meribel was founded by Peter Lindsay. 1950- Meribel was now home to 40 chalets, 17 hotels and 4 ski lifts. 1960 – Ski fragments found in Northern Russia, dating back to the Mesolithic period, around 6000 BC, 8000 years ago. 1969 – The popularity of skiing was boosted further after a skiing scene in the 1969 James Bond movie, On her Majesty’s Secret Service. 1979 – Freestyle skiing was recognized as a sport by The International Ski Federation. 1988 – The newly recognized Freestyle skiing was included as part of the 1988 Winter Olympics. It was at the 1988 Winter games that Eddie the Eagle made his Debut. 1989 – The first snow park was built at Bear Valley ski area in California. 1990s – The first twin tip skis were perfected and snow parks were beginning to be built in ski resorts across the world.

Qe prej vitit 2023 FSHF eshte anetare e Federates Nderkombetare e Alpinizmit te Skive // Since 2023 ASF is a full member of International Ski Mountaineering Federation, ISMF

kontributet e fshs/asf contributions

Me rezultatet e dy viteve te fundit te skiatoreve te ekipit kombetar femra dhe meshkuj ka patur nje impakt ne reputacionin e Shqiperise ne arenen nderkombetare duke kontribuar ne zhvillimin e turizmit malor ne Shqiperi.// With the results achived from our national teams of skiing for men and women an important impact Impact on society, development of mountain areas and alpine tourism.

Fillimet..../the begginings.....

FSHS, anetare e FIS, eshte e regjistruar si nje organizate jo-fitim prurese me 31.07.2012. Presidenti i pare i saj u zgjodh Z.Shkelqim Mema dhe Sekretar i Pergjithshem Z. Ilirian Cule./ ASF, member of FIS, has been founded as Nonprofit Organisation on 31.07.2012. First President of ASF was elected Mr. Shkelqim Mema and Secretary General Mr. Ilirian Cule.

Organzimi i FSHS/ASF organisation

FSHS eshte e organizuar dhe funksionon bazuar ne statutin e saj, i cili eshte i hartuar bazuar ne ligjin mbi Organizatat jo-fitimprurese te Republikes se Shqiperise. Ajo ka nje anetaresi shoqatash qe perzgjedh nje kryesi e cila nga ana e saj zgjedh me vote , presidentin dhe emeron sekretarin e pergjithshem./ ASF is organized and operates based on its statute, which was drafted based on the law on non-profit organizations of the Republic of Albania. It has a membership of associations that selects a bord members who in turn elects the president and appoints the general secretary.

qellimet e FSHS/ goals of ASF

 Ngritja e nje ekipi Kombetar qe performon ne nivelet me te larte boterore.  Zbulimi i talenteve ne Diaspore dhe ne Shqiperi si dhe  Masivizimin e sportit te Skive ne Shqiperi./  The establishment of a national team that performs at the highest world levels.  Discovery of talents in the Diaspora and in Albania as well  The massification of the sport of skiing in Albania.

kontributet e fshs/asf contributions

Rezultatet e dy viteve te fundit te skiatoreve te ekipit kombetar femra dhe meshkuj ka patur nje impakt ne reputacionin e Shqiperise ne arenen nderkombetare duke kontribuar ne zhvillimin e turizmit malor ne Shqiperi./ The achievements of the last two years of the female and male national team skiers, there has been an impact on the reputation of Albania in the international arena, contributing to the development of mountain tourism in Albania.

Kryesia e FSHs//ASF board members

presidenti i fshs//president of asf

z.elvis toci

Z. Elvis Toci eshte zgjedhur ne krye te FSHS qe prej vitit 2018. //Mr. Elvis Toci has been elected as president of ASF since 2019.
sekretari i pergjithshem//general secretary

etrit xhuglini

Z.Etrit Xhuglini u emerua sekretar i pergjithshem qe prej vitit 2018. // Mr. Etrit Xhuglini has been nomited General Secretary since 2019.
anetar nderi // Honorary member

Shkelqim mema

Z.Shkelqim Mema ish-president i FSHS// Mr.Shkelqim Mema former president of ASF.

anetar i kryesise//Member of board

Z.Ardi Haxhihyseni

Z. Ardi Haxhihyseni eshte anetar i bordit qe prej vitit 2018// Mr. Ardi haxhihyseniu is a member of board since 2018.

Instruktor dhe trajner ne korce/Coach and instructor in korca district

Z.ervin rota

Anetar i kryesise qe prej themelimit te FSHS dhe instruktor i licensuar skijimi.//
Member of board since foundation of ASF and skiing coach.

anetare e kryesise//member of board

ZNJ.Ana burda

Anetare e kryesise qe prej vitit 2017.// Member of board since 2017.
Profesor ne universitetin publik te sporteve ne tirane./professor at public university of sport of tirana

Prof.Dr. Agrom Cuka

Anetar i kryesise se FSHS qe prej themelimit te saj me nje kontribut te vecante teorik dhe praktik ne organizate./
Member of board since its foundation with special theoretical and practical contribution in the organization.
udherrefyese malore dhe instruktore skish/ alpine guide and skiing coach

Znj.paola tasho

Anetar i kryesise prej me shume se 5 vitesh, udherrefyese malore dhe instruktore skijimi.//
Member of board for more then 5 years, alpine guide and cross-country skiing coach
anetar i kryesise// Member of board

z.Emil xhuvani

Anetar i kryesise prej me shume se 1 viti//
Member of board for more then 1 year.

"Njeriu duhet te kishte krahe per te bere endrrat realitet por ndonjehere ato mund te zevendesohen nga nje pale ski."//A person should have wings to carry them where their dreams go, but sometimes a pair of skis makes a good substitute.

FSHS nder vite//ASF THROUGH THE YEARS